Абер дојде во Прибилци (Aber dojde vo Pribilci)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=mDpbzzBsXCw


Абер дојде во Прибилци

Абер дојде во Прибилци,
во Прибилци кај мудурот.
/ Абер дојде од Јордана
за муќета Сулејманот. /
Абре муќе ефендијо,
да ми купиш два мансера,
/ да ми купиш два мансера,
два мансера един нумер. /
Испрати ги Сапотница,
Сапотница кај Велета.
/ Сапотница кај Велета,
кај Велета Абедина. /
А бре Јордан бре Пиперка,
абре Јордан млад Војводо.
Дај ми мулвет седум дена,
дур' да појдам во Битола.
Дур' да појдам во Битола,
во Битола, во Дебојон.

Aber dojde vo Pribilci

Aber dojde vo Pribilci,
vo Pribilci kaj mudurot.
/ Aber dojde od Jordana
za mukjeta Sulejmanot. /
Abre mukje efendijo,
da mi kupiš dva mansera,
/ da mi kupiš dva mansera,
dva mansera edin numer. /
Isprati gi Sapotnica,
Sapotnica kaj Veleta.
/ Sapotnica kaj Veleta,
kaj Veleta Abedina. /
A bre Jordan bre Piperka,
abre Jordan mlad Vojvodo.
Daj mi mulvet sedum dena,
dur' da pojdam vo Bitola.
Dur' da pojdam vo Bitola,
vo Bitola, vo Debojon.

Source

-
Boîte à outils


RSS     ATOM