Аир да не сториш мајко (Air da ne storiš majko)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=DSazEBk5hrE


Аир да не сториш мајко

Аир да не сториш мајко
што ме надвор даде,
многу надалеку, мамо,
преку црна гора.
Преку црна гора, мамо,
преку матна вода.
Преку матна вода, мамо,
во ајдучка куќа.
Во ајдучка куќа, мамо,
деветина браќа.
Деветина браќа, мамо,
горски јаблани,
а мојот десетти, мамо,
ем горски, ем долски.
Везден дома седат, мамо,
порти затворени,
по изби се кријат, мамо,
рујно вино пијат.
А ко ќе се смрачи, мамо,
порти ми отварат.
Порти ми отварат, мамо,
по ајдутлак идат.
Сношти отидоја, мамо,
сабајле дојдоја.
По ридот тераја, мамо,
до девет товара.
До девет товара, мамо,
таја бела свила,
а десетти товар, мамо,
чиста вода сија,
а у вода сија, мамо,
глава од јунака.
Главата ми беше, мамо,
на мојто братче.

Air da ne storiš majko

Air da ne storiš majko
što me nadvor dade,
mnogu nadaleku, mamo,
preku crna gora.
Preku crna gora, mamo,
preku matna voda.
Preku matna voda, mamo,
vo ajdučka kukja.
Vo ajdučka kukja, mamo,
devetina brakja.
Devetina brakja, mamo,
gorski jablani,
a mojot desetti, mamo,
em gorski, em dolski.
Vezden doma sedat, mamo,
porti zatvoreni,
po izbi se krijat, mamo,
rujno vino pijat.
A ko kje se smrači, mamo,
porti mi otvarat.
Porti mi otvarat, mamo,
po ajdutlak idat.
Snošti otidoja, mamo,
sabajle dojdoja.
Po ridot teraja, mamo,
do devet tovara.
Do devet tovara, mamo,
taja bela svila,
a desetti tovar, mamo,
čista voda sija,
a u voda sija, mamo,
glava od junaka.
Glavata mi beše, mamo,
na mojto bratče.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM