А бре невесто (A bre nevesto)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

MP3 http://www.pesna.org/song.asp?id=164


А бре невесто

А бре невесте, око калешово,
зашчо си толку бреј ујадено?
А бре војниче, младо војниче,
како да не сум бреј ујадено?
Еве имат бре, девет години,
како ми лудо војник зедоје.
А бре невесте, младо невесте,
какви јадови сега кажуваш?
Какви јадови сега (?)кажуваш
и да го видиш не го позинаш?
А бре војниче, младо војниче,
ја имам мајка, моја свекрва.
Кога т'ја мајка сина прегрне
и ја да си му рака целивам.

A bre nevesto

A bre neveste, oko kalešovo,
zaščo si tolku brej ujadeno?
A bre vojniče, mlado vojniče,
kako da ne sum brej ujadeno?
Eve imat bre, devet godini,
kako mi ludo vojnik zedoje.
A bre neveste, mlado neveste,
kakvi jadovi sega kažuvaš?
Kakvi jadovi sega (?)kažuvaš
i da go vidiš ne go pozinaš?
A bre vojniče, mlado vojniče,
ja imam majka, moja svekrva.
Koga t'ja majka sina pregrne
i ja da si mu raka celivam.

Source

Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM