Оздол иде млад делија (Ozdol ide mlad delija)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

Оздол иде млад делија

Оздол иде млад делија,
оздол иде млад делија,
млад делија јабанџија,
млад делија јабанџија.
Сал се чуди, сал се мисли,
сал се чуди, сал се мисли,
дал да оди во мејана,
ил да оди во кафана.
Ако оди во мејана,
ако пие рујно вино,
тој си нема жолто злато,
жолто злато, дукат лири.
Па си пошол кај Стојанка,
кај Стојанка џан девојка.
Малку чукнал, малку викнал,
го дочула џан Стојанка.
Се излажа џан Стојанка,
џан Стојанка, џан девојка,
па го пушти во одаи,
во одаи на дивани.
Многу малку тој поседе,
многу малку - две недели.
Што имало се изело,
се изело ем испило.

Ozdol ide mlad delija

Ozdol ide mlad delija,
ozdol ide mlad delija,
mlad delija jabandžija,
mlad delija jabandžija.
Sal se čudi, sal se misli,
sal se čudi, sal se misli,
dal da odi vo mejana,
il da odi vo kafana.
Ako odi vo mejana,
ako pie rujno vino,
toj si nema žolto zlato,
žolto zlato, dukat liri.
Pa si pošol kaj Stojanka,
kaj Stojanka džan devojka.
Malku čuknal, malku viknal,
go dočula džan Stojanka.
Se izlaža džan Stojanka,
džan Stojanka, džan devojka,
pa go pušti vo odai,
vo odai na divani.
Mnogu malku toj posede,
mnogu malku - dve nedeli.
Što imalo se izelo,
se izelo em ispilo.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM