Ојде дедо во градина (Ojde dedo vo gradina)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=NygyWfXNEzQ
Mančevski i Tomovska - Ojde dedo vo gradina


Ојде дедо во градина

Ојде дедо во градина,
во градина, кај цвеќиња.
Таму најде девојчиња
та, им вели ем говори:
-Ај, кажете, девојчиња,
која од вас ќе ме земи?
Прва вели и говори:
-А бре, дедо, стари дедо,
избричи си брадичката,
поткастри си мустаќите.
/ Јас, бре, дедо, ќе те земам. /
Втора вели и говори:
-А бре, дедо, стари дедо,
продај си ја кобилата,
кобилата и колата.
/ Јас, бре, дедо ќе те земам. /
Трета вели и говори:
-А бре, дедо, стари дедо,
запали си куќичката
изгори си бабичката.
/ Јас, бре, дедо, ќе те земам. /
Си запалил куќичката,
си изгорел бабичката,
па, се вратил кај момите,
а моми му побегнале.
Почнал дедо да си плачи,
да си плачи, да си реди:
-Стара беше, ме крпеше,
стара беше, ми готвеше.
/ Стара беше, ме љубеше,
  и на старост ме топлеше. /

Ojde dedo vo gradina

Ojde dedo vo gradina,
vo gradina, kaj cvekjinja.
Tamu najde devojčinja
ta, im veli em govori:
-Aj, kažete, devojčinja,
koja od vas kje me zemi?
Prva veli i govori:
-A bre, dedo, stari dedo,
izbriči si bradičkata,
potkastri si mustakjite.
/ Jas, bre, dedo, kje te zemam. /
Vtora veli i govori:
-A bre, dedo, stari dedo,
prodaj si ja kobilata,
kobilata i kolata.
/ Jas, bre, dedo kje te zemam. /
Treta veli i govori:
-A bre, dedo, stari dedo,
zapali si kukjičkata
izgori si babičkata.
/ Jas, bre, dedo, kje te zemam. /
Si zapalil kukjičkata,
si izgorel babičkata,
pa, se vratil kaj momite,
a momi mu pobegnale.
Počnal dedo da si plači,
da si plači, da si redi:
-Stara beše, me krpeše,
stara beše, mi gotveše.
/ Stara beše, me ljubeše,
  i na starost me topleše. /


Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM