Праша ли Тинке мајка ти (Praša li Tinke majka ti)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=8EY1nns1Nps

Праша ли Тинке мајка ти

Праша ли Тинке мајка ти, џанам
праша ли Тинке мајка ти,
дава ли тебе за мене, џанам,
дава ли тебе за мене?
Праша ли Тинке мајка ти, џанам
дава ли тебе за мене?
Не сум ја Ѓорѓи прашало, џанам
не сум ја Ѓорѓи прашало,
синоќа сум ја слушало, џанам
синоќа сум ја слушало.
Не сум ја Ѓорѓи прашало, џанам,
синоќа сум ја слушало.
Мама на тате велеше, џанам
мама на тате велеше:
- Ај да го дајме Тинчето џанам,
за тој Ѓорѓија бекрија?
- Ај да го дајме Тинчето џанам,
за тој Ѓорѓија бекрија?
Тате на мама велеше, џанам,
тате на мама велеше:
- До девет ќерки да имам, џанам
една на Ѓорѓија не давам.
- До девет ќерки да имам, џанам
една на Ѓорѓија не давам.
Ѓорѓи е пуш пијаница, џанам,
Ѓорѓи е пуш пијаница.
На вино пие кајмакот, џанам,
а на ракија првакот.
На вино вади ножеви џанам,
а на ракија пиштоли.

Praša li Tinke majka ti

Praša li Tinke majka ti, džanam
praša li Tinke majka ti,
dava li tebe za mene, džanam,
dava li tebe za mene?
Praša li Tinke majka ti, džanam
dava li tebe za mene?
Ne sum ja Gjorgji prašalo, džanam
ne sum ja Gjorgji prašalo,
sinokja sum ja slušalo, džanam
sinokja sum ja slušalo.
Ne sum ja Gjorgji prašalo, džanam,
sinokja sum ja slušalo.
Mama na tate veleše, džanam
mama na tate veleše:
- Aj da go dajme Tinčeto džanam,
za toj Gjorgjija bekrija?
- Aj da go dajme Tinčeto džanam,
za toj Gjorgjija bekrija?
Tate na mama veleše, džanam,
tate na mama veleše:
- Do devet kjerki da imam, džanam
edna na Gjorgjija ne davam.
- Do devet kjerki da imam, džanam
edna na Gjorgjija ne davam.
Gjorgji e puš pijanica, džanam,
Gjorgji e puš pijanica.
Na vino pie kajmakot, džanam,
a na rakija prvakot.
Na vino vadi noževi džanam,
a na rakija pištoli.

Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM