Сокол ми лета високо (Sokol mi leta visoko)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=50II1KLJtXQ


Makedonski Сокол ми лета високо

Сокол ми лета високо, Мори девојко,
Сокол ми лета високо.
Над таја града Кукуша, Мори девојко,
Над таја града Кукуша.
Над Делчевите дворови, Мори девојко,
Над Делчевите дворови.
Делчево либе убаво, Мори девојко,
Делчево либе убаво.
Рамни дворови метеше, Мори девојко,
Рамни дворови метеше.
И дробни солзи ронеше, Мори девојко,
И дробни солзи ронеше.
Дека е Гоце загинал, Мори девојко,
Дека е Гоце загинал.
Во тоа село Баница, Мори девојко.
За жална Македонија.

Sokol mi leta visoko

Sokol mi leta visoko, Mori devojko,
Sokol mi leta visoko.
Nad taja grada Kukuša, Mori devojko,
Nad taja grada Kukuša.
Nad Delčevite dvorovi, Mori devojko,
Nad Delčevite dvorovi.
Delčevo libe ubavo, Mori devojko,
Delčevo libe ubavo.
Ramni dvorovi meteše, Mori devojko,
Ramni dvorovi meteše.
I drobni solzi roneše, Mori devojko,
I drobni solzi roneše.
Deka e Goce zaginal, Mori devojko,
Deka e Goce zaginal.
Vo toa selo Banica, Mori devojko.
Za žalna Makedonija.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM