Што ми омилело, мале (Što mi omilelo, male)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

PDF Sto mi omilelo.pdf
VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=MuPqK5ND2rU


Што ми омилело, мале

Што ми омилело, мале,
што ми омилело,
еј, што ми омилело,
еј, што ми омилело.
Кумановско поле, мале,
кумановско поле,
еј, кумановско поле,
еј, кумановско поле.
К'д ќе ги погледну, мале,
к'д ќе ги погледну,
еј, к'д ќе ги погледну,
еј, к'д ќе ги погледну.
Кумановске моме, мале,
кумановске моме,
еј, бело променете,
еј, бело променете.
Што убаво носив, мале,
што убаво носив,
еј, што убаво носив,
еј, што убаво носив.
Сае извезене, мале,
сае извезене,
еј, китке закитене,
еј, китке закитене.
Што ми е омилело, мале,
што ми е омилело,
еј, што ми е омилело,
што ми е омилело.
Кумановско поле, мале,
кумановско поле,
еј, кумановско поле,
еј, кумановско поле.

Što mi omilelo, male

Što mi omilelo, male,
što mi omilelo,
ej, što mi omilelo,
ej, što mi omilelo.
Kumanovsko pole, male,
kumanovsko pole,
ej, kumanovsko pole,
ej, kumanovsko pole.
K'd kje gi poglednu, male,
k'd kje gi poglednu,
ej, k'd kje gi poglednu,
ej, k'd kje gi poglednu.
Kumanovske mome, male,
kumanovske mome,
ej, belo promenete,
ej, belo promenete.
Što ubavo nosiv, male,
što ubavo nosiv,
ej, što ubavo nosiv,
ej, što ubavo nosiv.
Sae izvezene, male,
sae izvezene,
ej, kitke zakitene,
ej, kitke zakitene.
Što mi e omilelo, male,
što mi e omilelo,
ej, što mi e omilelo,
što mi e omilelo.
Kumanovsko pole, male,
kumanovsko pole,
ej, kumanovsko pole,
ej, kumanovsko pole.
-
Boîte à outils


RSS     ATOM