Како што е таа чаша (Kako što e taa čaša)

Balkan't stop the music ! Paroles, partitions, traductions, lyrics, scores, translations, mp3, videos...

VIDEO http://www.youtube.com/watch?v=2YqW5i5KhqU


Како што е таа чаша

Како што е таа чаша полна со вино,
така е и мојто срце полно с' јадови.
Дај да пијам, мила мајко, да се опијам,
јадовите, мила мајко, да заборавам.
И да пиеш, мили сине, фајде си нема,
ја земи си, мили сине, пушка берданка.
Па појди си мили сине, в' гора зелена,
таму ќе си најдеш сине, верна дружина.

Kako što e taa čaša

Kako što e taa čaša polna so vino,
taka e i mojto srce polno s' jadovi.
Daj da pijam, mila majko, da se opijam,
jadovite, mila majko, da zaboravam.
I da pieš, mili sine, fajde si nema,
ja zemi si, mili sine, puška berdanka.
Pa pojdi si mili sine, v' gora zelena,
tamu kje si najdeš sine, verna družina.


Qui joue/chante ça ?

-
Boîte à outils


RSS     ATOM